Lučani: Veće usvojilo budžetski izveštaj za devet meseci

Opštinsko veće opštine Lučani je danas održalo 53. sednicu na kojoj je razmatran izveštaj o izvršenju budžeta opštine Lučani za devet meseci tekuće godine. U izveštaju se navodi da ukupni prihodi do sada iznose 483 miliona, što je nominalno manje za 199 miliona ili 30 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Manji tekući prihodi su najviše uslovljeni kovid virusom koji ostavlja posledice u redovnom funkcionisanju privrede kao i svih drugih institucija. Primetan je umanjen priliv sredstava od poreza na zarade za oko 5.5 miliona dinara, zatim od poreza na nsleđe, komunalnih taksi, doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

U izveštaju se navodi da u navedenom periodu budžetski izdaci su iznosili: za dečiji vrtić 53 miliona, osnovno obrazovanje 30 miliona, za srednje obrazovanje 18 miliona, Biblioteku 12 miliona, za Kulturni centar 46 miliona, Turističku organizaciju oko devet miliona, za mesne zajednice oko dva miliona dinara, javnu rasvetu oko 10 miliona, za poljoprivredu i ruralni razvoj 39 miliona, za saobraćajnu infrastrukturu oko tri miliona, dečiji zaštitu oko 19 miliona, za socijalnu pomoć oko 9 miliona. Članovi Veća su kontatovali da pored usporenog punjenja budžeta, zbog kovid virusa koji traje kontinuirano već devet meseci, opština Lučani nema problem sa servisiranjem redovnog rada svih direktnih i indirektnih korisnika.

Veće je danas razmatralo i izveštaj o realizaciji programa poslovanja JKP „ Duboko“ Užice za prvih devet meseci 2020. godine u okviru koga se navodi da je 98 odsto plana preduzeća realizovano. U izveštaju je uočljivo da su zbog aktuelnog virusa ljudi više prisutni u svojim domovima, pa je ove godine povećana proizvodnja smeća koja se za sada, redovno odlaže na deponiji „Duboko“. Takođe, povećava se i količina recikliranog otpada do 10 odsto, dopremljenog na deponuju.

Veće je pokrenulo i postupak pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu opštine na katastarskim parcelama na kojima je izgrađena trasa puta kao i zarad proširenja gradskog groblja, zatim i postupak otuđenja nepokretnosti na kojoj je izgrađena privatna kuća iz svojine opštine. Donete su i izmene odluke o davanju na korišćenje površina javne namene radi postavljanja objekata privremenog karaktera. Izmene se odnose prvenstveno za propisane uslove za postavljanje balon sala za sportske namene, za šta se sada propisuju obavezne katastarsko – topografske podloge i tehnička dokumentacija sa idejnim projektom za izgradnju balon sale.

Članovi Veća su doneli i odluku o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji opštine Lučani, Procenu rizika od katastrofa za teritoriju opštine Lučani, kao i program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Lučani.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights