JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PISMENIH PONUDA

Na osnovu čl. 146 Zakona o planiranju i izgradnji (,,Sl.glasnik RS“ br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/2020) i člana 8.Odluke o postavljanju privremenih montažnih objekata i drugih pokretnih objekata na javnim površinama (,,Sl. glasnik opštine Arilje“ broj 9/2016) iOdluke Opštinskog veća opštine Arilje broj II 464-2/2021i Programa za postavljanje manjih montažnih i drugih objekata na javnim površinama broj IV 04 352-44/2021, Komisija za sprovođenje postupka raspolaganja građevinskim zemljištem

r a s p i s u j e
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PISMENIH PONUDA
za postavljanje privremenih montažnih objekata na površinama javne namene

Javnim pozivom daju se u zakup na određeno vreme za postavljanje privremenih montažnih objekata na površinama javne namene sledeće lokacije:

Br. Opis lokacije – Površina (m²) – Broj objekata – Vreme korišćenja – Namena

 1. Kat.parc.br. 180/2 KO Arilje- preko puta Doma zdravlja – 20 m² – 2 – 1 godina – Trgovina, usluge, ugostiteljstvo
 2. Kat.parc.br. 182/1 KO Arilje- park kod suda, trafika 7 m² – 1 – 1godina Trgovina, – usluge, ugostiteljstvo
 3. Kat.parc.br. 48/1 KO Arilje- Pijac, autobuska stanica 20 m² – 7 – 1 godina – Trgovina, usluge, ugostiteljstvo
 4. Kat.parc.br. 96/3 KO Arilje- ul. Miloša Glišića 20 m² – 1 – 1 godina – Trgovina, usluge, ugostiteljstvo
 5. Kat.parc.br. 452/1 KO Arilje- Trg Partizana 90 m2 – 1 – 1 godina – Trgovina, usluge, ugostiteljstvo
 6. Kat.parc.br. 61 KO Arilje- Trg Partizana 30 m² – 1 – 1 godina – Trgovina, usluge, ugostiteljstvo

2. Početna cena za sve lokacije iznosi 3.500,00 dinara po m2.

Sve lokacije se daju na korišćenje sa postojećim stanjem komunalne opremljenosti.

Početna cena za konkretne lokacije iz tabele iz tačke 1. ovog poziva obuhvataukupnu naknadu za privremeno ustupanje i uređivanje javnog zemljišta za naznačeni period.

 1. Učesnici poziva su dužni:
 • Da na ime garantnog iznosa za učešće na oglasu uplate iznos od 20% od početne cene na račun broj 840-742153843-66 poziv na broj po modelu 97 broj 86-004 i dokaz o uplati/uplatnicu/ prilože u koverti zajedno sa ponudom.
  -Dostave dokaz /uverenje lokalne poreske administracije/da je izmirio svoje obaveze po bilo kom osnovu prema lokalnim javnim prihodima i dokazprilože u koverti zajedno sa ponudom.
  Učesnici u pozivu imaju pravo na povraćaj garantnog iznosa ukolikone budu oglašeni za najpovoljnije ponuđače.
  Učesnik u oglasu gubi pravo na povraćaj garantnog iznosa ukoliko, kao najpovoljniji ponuđač, nakon otvaranja ponude, izbilo kog razloga, odustane od ponude za predmetnu lokaciju.
  Ponuda lica koje nije izmirilo svoje obaveze po bilo kom osnovu prema lokalnim javnim prihodima, a koje dostavi svoju ponudu, neće biti razmatrana, kao ni licu sa kojim je raskinut, odnosno kome je otkazan ugovor o zakupu lokacije zbog neizvršavanja obaveza iz ugovora i to u roku od 1 godine od dana raskida, odnosno otkaza.
 1. Prijave na oglas podnose se pismenim putem u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Arilje, ul. Svetog Ahilija br. 53, sa napomenom – NE OTVARATI – PONUDA ZA zakup lokacija na javnoj površini u javnoj svojini opštine za postavljanje montažnih objekata.
  U jednoj koverti može da se nalazi ponuda samo za jednu lokaciju.Ukoliko učesnik konkuriše na više lokacija za svaku lokaciju podnosi ponudu u posebnom kovertu.

6. Posle prispeća prijaveu opštinu, ponuda se ne može menjati ni po kom osnovu.

7. Ponude koje su podnete suprotno uslovima iz oglasa ili posle isteka roka, neće se uzeti u razmatranje.

8. Rok za podnošenje ponuda je 10 dana od dana objavljivanja poziva, odnosno do7.maja /petak/ do 12 časova.

9. Najpovoljniji ponuđač je lice koje ponudi najviši iznos naknade za privremeno korišćenje konkretne lokacije.
U ponudi može da se navede iznos iz ponude samo u apsolutnom iznosu u dinarima.Svaka unapred neodređena ponuda smatraće se nepotpunom i ista će se odbaciti.

 1. Javno otvaranje ponuda će se održati10.maja /ponedeljak/ u 10,00 časova.
  Rezultate poziva Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave, a učesnike pismeno obaveštava o rezultatu oglasa u roku od 10 dana od dana utvrđivanja rezultata.

11. Učesnik oglasa koji dobije zemljište na korišćenje obavezan je da zaključi ugovor o korišćenju javnog građevinskog zemljišta u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o dodelina privremeno korišćenje

12. Ako korisnik dodeljenog zemljišta ne zaključi ugovor sa opštinom Arilje u navedenom roku, smatraće se da je odustao od korišćenja, te će se rešenje o dodeli zemljišta na privremeno korišćenje poništiti, a korisnik će izgubiti pravo na povraćaj uplaćenog garantnog iznosa.

13. Za bliža obaveštenja o lokacijama, tipu i veličini objekata, zainteresovani se mogu obratiti Opštinskoj upravi-Odeljenju za investicije, javne nabavke i razvojne projekte.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights