Lučani: Obaveštenje licima sa invaliditetom

Obaveštenje licima sa invaliditetom za

ostvarivanje prava na besplatno korišćenje Posebno obeleženih praking Mesta na teritoriji Republike Srbije u 2022. godini

Opštinska uprava opštine Lučani obaveštava osobe ca invaliditetom ca teritorije opštine Lučani da mogu podneti zahetv za ostavrivanje prava na besplatno korišćenje posebno obeleženih parking mesta. Na osnovu ispunjenosti uslova Odeljenje za društvene delatnosti i opštu upravu donosi rešenje o priznavanju prava i izdaje nalepnicu za obeležavanje vozila. Pravo može da ostvari osoba sa invaliditetom ili član zajedničkog domaćinstva samo za jedno vozilo. Pravo imaju:

Vojni invalid i civilni invalid rata od I do

IV grupe

  • Vojni invalid i civilni invalid rata od V do VI grupe sa oštećenjem donjih ekstremiteta Lica obolela od distrofije, paraplegije, kvadriplegije i cerebralne paralize
  • Lica sa oboljenjem bubrega koje zahteva trajnu hemodijalizu
  • Lica sa gubitkom, odnosno smanjenjem vida na oba oka 90% i više – Lica ca trajnim ošetćenjem Donjih ekstremiteta najmanje 80%

Obrazac zahteva građani mogu preuzeti na sajtu opštine Lučani ili u kancelariji broj 1 u zgradi Opštinske uprave u Lučanima. Za bliže informacije obratiti se na telefon 032/515-0607

Please follow and like us: