Lučani: Poziv na javno nadmetanje

Opštinska uprava opštine Lučani je poziva sve zainteresovane da učestvuju na javnom nadmetanju za izdavanje javnih površina u zakup za vreme 61. Dragačevskog sabora trubača u Guči koji se održava od 05. do 7. avgusta tekuće godine. Predmet javnog nadmetanja su šatre, roštilji i zabavni park i to:
PRIVREMENI UGOSTITELjSKI OBJEKTI-ŠATRE:
1.Šatra „STOLARSKA“ površine 150 m2 na kat. parceli br. 58/2 u ul. Republike.
2.Šatra „MIRA“ površine 200 m2 na kat. parceli br. 185/7 u ul. Čede Vasovića,
3.Šatra „JOVO“ površine 170 m2 na kat. parceli br. 188/9 i 188/6, pored leve obale Bjelice i pešačkog mosta u Krivoj bari
4.Šatra „PORESKA UPRAVA“površine 250 m2 na kat. parceli 147/3 u ul. Čede Vasovića.
PRIVREMENI UGOSTITELjSKI OBJEKTI-ROŠTILjI:

 1. Roštilj DIREKCIJA površine 10 m2 na kat. parceli br. 186/10 i 186/11 u ul. Čede Vasovića.
 2. Roštilj MOST površine 10 m2 na kat. parceli br. 1943/1 pored starog fudbalskog igrališta i mosta iz ulice Prote Gučanina.
 3. Roštilj STARA APOTEKA površine 25 m2 na kat. parceli br. 149/1 u ul. Čede Vasovića.
 4. Roštilj MESNA KANCELARIJA površine 20 m2 na kat. parceli br. 127/1 u ul.Čede Vasovića.
 5. Roštilj GARAŽA PORESKE UPRAVE površine 22,50 m2 kat. parceli br. 139 u ul. Prote Gučanina.
 6. Roštilj DUNAV površine 18,42 m2 na kat. parceli br. 233 i 139 na uglu ul. Prote Gučanina i ul. Republike.
  ZABAVNI PARK
 7. površine 4.000 m2 na kat. Parcelama br. 1943/2, 1944/2, 1944/7, 1946, 1947/1, 1947/2 i 1948/3 – pomoćno fudbalsko igralište.
  Pravo na podnošenje prijava imaju svi privredni subjekti koji su registrovani za obavljanje privredne delatnosti kod Agencije za privredne registre, odnosno da su u aktivnom statusu i koji Budžetu opštine Lučani ne duguju lokalne javne prihode.
  Obrazac prijave i Oglas može se preuzeti u prostorijama Opštinske uprave opštine Lučani u Guči – zgrada starog Načelstva kao i na zvaničnom sajtu opštine Lučani http://www.lucani.rs/index.php/sr/
  Rok za podnošenje prijava je 28.07.2022. godine do 10 časova.
  Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama, sa naznakom „ne otvarati – prijava za javno nadmetanje- šatre, roštilji i zabavni park“, neposredno na pisarnici Opštinske uprave opštine Lučani u Guči, zgrada starog Načelstva, svakog radnog dana u periodu od 07,00 do 15,00 časova ili poštom na adresu: Opštinska uprava opštine Lučani, Republike bb, 32230 Guča, pri čemu će se podnosiocu prijave izdati potvrda o podnetoj prijavi u kojoj se navodi vreme podnošenja iste i na osnovu koje se podnosilac prijave legitimiše kao učesnik u postupku javnog nadmetanja.
  Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv podnosioca prijave i adresu.
  Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu na adresu Opštinske uprave opštine Lučani u Guči – zgrada starog Načelstva, najkasnije poslednjeg dana navedenog roka, do10,00 časova.
  Javno nadmetanje će se održati 28.07.2022. godine u 12,00 časova, u prostorijama Opštinske uprave opštine Lučani u Guči – zgrada starog Načelstva, u velikoj sali, ul. Republike bb.
  OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LUČANI
Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights