Lučani: Opštinski štab za vanredne situacije doneo planska dokumeta

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Lučani, je u ponedeljak, 29. januara održao svoju 133. sednicu sa koje je Opštinskom veću a zatim i Skupštini dostavljen predlog godišnjih izveštaja i planskih dokumenata iz ove oblasti na usvajanje.
Članovi štaba su se, najpre saglasili sa godišnjim izveštajem o radu štaba za vanredne situacije opštine Lučani u kome su navedene aktivnosti u otklanjanju elementarnih nepogode na teritoriji opštine, od klizišta, odrona i erozije, do obilnih snežnih i kišnih padavina, grada i poplava, koje su registrovane prošle godine.
U godišnjem planu rada opštinskog štaba za 2024. godinu predviđeni su organizaciono planski poslovi koji se odnose na operativni plan zaštite od poplava na vodama drugog reda, plan rizika od katastrofa, plan zaštite i spasavanja, opremanje jedinica civilne zaštite. Godišnjim planom je obuhvaćeno i praćenje stanja ugroženosti od elementarnih nepogoda, obučavanje i opremanje organa i tela za zaštitu i spasavanje, plan rada, izveštavanje, informisanje, saradnja sa drugim štabovima susednih opština i gradova.
Štab je doneo i operativni plan za odbranu od poplava za vode drugog reda u kome se navodi da je lokalna uprava dužna da od javnog vodoprivrednog preduzeća pribavi dokumentaciju vezanu za uređenje vodotoka i upravljanje rizicima od poplava, donese operativni plan sa preventivnim merama za zaštitu od poplava, kao i program mera i radova na smanjenju rizika koji podrazumeva zaštitu objekata na vodama drugog reda kao i rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih zaštitnih objekata.
U godišnjem programu mera na smanjenju rizika od poplava u tekućoj godini a koji su članovi štaba na ovoj sednici usvojili, predviđeno je čišćenje i otklanjanje prepreka na koritima potoka Suvi Do, Živičina reka i reke Dobrice, zatim održavanje zasutih propusta i kanala na državnim, opštinskim i nekategorisanih putevima, uklanjanje stabala, granja, šaše, sena iz zone poplavnog talasa na reci Bjelici, njenim pritokama, potocima i kanalima.
Razmatran je i izveštaj o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji opštine Lučani u kome se navodi da je tokom protekle godine bilo 13 dana sa dejstvom, pri čemu je utrošeno ukupno 381 protivgradna raketa. Najobimnije dejstvo zabeleženo je 22. jula kada je utrošeno 158 PGR. Njveći deo protivgradnih raketa za teritoriju opštine Lučani obezbeđuje preduzeće „MB – Namenska“ Lučani.
Verifikacija dokumenata koje je doneo Opštinski štab za vanredne situacije sledi na narednoj sedici, najpre Opštinskog veća a onda i Skupštine opštine Lučani

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights