JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA BESPOVRATNU ISPORUKU MERKANTILNOG KUKURUZA KAO POMOĆ UZGAJIVAČIMA MLEČNIH KRAVA

Republička direkcija za robne rezerve izvršiće bespovratnu isporuku do 15.000 tona
merkantilnog kukuruza* u cilju upućivanja pomoći uzgajivačima mlečnih krava.*
Uslovi za ostvarivanje prava na pomoć:

 • Podnosilac zahteva fizičko lice- nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog
  gazdinstva;
 • nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisan u Registar
  poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu u ovom registru za tekuću
  godinu;
 • nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisan u Centralnu
  bazu podataka o obeležavanju životinja i u ovoj fazi ima od 1 do 50 mlečnih krava, u
  svom vlasništvu ili u vlasništvu člana njegovog porodičnog poljoprivrednog
  gazdinstva;
 • nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva nije u zakupu
  poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po pravu prečeg zakupa, po bilo kom
  osnovu;
 • nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ostvario je pravo na
  premiju za kravlje mleko za 2021. godinu, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju
  uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko.
  Obavezna dokumentacija:
  Uz obrazac prijave (koji se nalazi u prilogu, koji je potrebno popuniti čitko štampanim
  slovima) podnosilac dostavlja:
 • izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava sa podacima o aktivnom statusu,
  članovima porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i vrsti životinja i broju gazdinstva
  (HID) na kojima se drže ili uzgajaju (stočni fond), koji izdaje područna jedinica
  Uprave za trezor,
 • spisak mlečnih krava na gazdinstvu upisanih u Centralnu bazu podataka o obeležavanju
  životinja koji izdaje nadležna veterinarska služba.
  Sva dokumenta moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj
  kopiji.
  Dokumenti koji se prilažu ne mogu biti stariji od 15 dana od dana podnošenja prijave.

Način i rok za podnošenja zahteva:
Prijave se podnose Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi Čačak na Obrascu- Prijava
za ostvarivanje prava na pomoć uzgajivačima mlečnih krava (Prilog 1).Obrazac prijave i
celokupna dokumentacija dostavlja se PSSS u zatvorenoj koverti sa naznakom imena i
prezimena, adresom prebivališta podnosioca prijave, kontakt telefonom i napomenom:

Napomena:
*Merkantilni kukuruz koji se daje jeste prirodno ili veštački suv, u zrnu zdrav i zreo, bez
znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama.
*Mlečna krava je žensko grlo goveda starije od 24 meseca u trenutku objavljivanja Javnog
poziva.

„Prijava za ostvarivanje prava na pomoć uzgajivačima mlečnih krava“, preporučenom pošiljkom
na adresu Hajduk Veljka br. 43, 32000 Čačak.
Prijave se podnose do 23. novembra 2022. godine.
Jedinstvenu rang listu podnosioca prijave koji ispunjavaju uslove sa ukupnim brojem
mlečnih krava za koje su podnete prijave utvrđuje Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede.
Najveća odobrena količina merkantilnog kukuruza biće do 240 kg po jednoj mlečnoj
kravi i izdaje se po redosledu sa Jedinstvene rang liste. Troškove prevoza
merkantilnog kukuruza od skladišta Direkcije do uzgajivača mlečnih krava snosi
uzgajivač mlečnih krava.
Za dodatne informacije i pomoć pri popunjavanju obrasca zainteresovani podnosioci
prijave sa teritorije opštine Arilje mogu se obratiti na broj telefona: 064/8497375
ili 031/3150123.

Please follow and like us:

Pratite nas na Facebook-u!

Ostanite u toku sa najvažnijim vestima u regionu!


This will close in 15 seconds