Na delu teritorije opštine Lučani proglašena vanredna situacija

Na snovu člana 39. stav 1. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ ,87/2018), člana 20.stav 1. tačka 8. i člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. Glasnik RS“, br.129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 72. Statuta opštine Lučani („Sl. glasnik Opštine Lučani“ broj 16/18) a na osnovu Zaključka opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Lučani broj 06-48-1/2023-II sa telefonske sednice održane 05.06.2023.godine u Lučanima, Predsednik opštne donosi, O D L U K U o proglašenju vanredne situacije za deo teritorije opštine Lučani

  1. Proglašava se vanredna situacija za deo teritorije opštine Lučani: selo Lučani, Dljin, Puhovo, Turica, Lis, Guča, selo Guča, Tijanje, Guberevci, Goračići, Živica, Dragačica, Donji Dubac, Gornji Dubac, Viča, Milatovići i Kaona.
  2. Vanredna situacija se proglašava zbog nastalih posledica usled pojave elementarne nepogode, obilnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, i pričinjene veće materijalne štete na putnoj infrastrukturi, poljoprivrednim usevima stambenim i pomoćnim objektima na teritoriji opštine Lučani, a radi što brže normalizacije saobraćaja na opštinskim i nekategorisanim putnim pravcima i sprovođenja operativnih mera zaštite i spasavanja.
  3. O sprovođenju ove Odluke staraće se Opštinski štab za vanredne situacije opštine Lučani u skladu sa članom 43. i članom 44. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. Glasnik RS“ broj 87/2018).
  4. Ovu odluku dostaviti Okružnom štabu za vanredne situacije Moravičkog upravnog okruga, Sektoru za vanredne situacije-Odeljenju za vanredne situacije Čačak, javnim preduzećima, ustanovama i drugim učesnicima u sprovođenju mera zaštite i spasavanja.
  5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u Službeno glasniku opštine.
Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights