OBAVEŠTENjE ZA SVE PENZIONERE

foto / penzionisani.rs

U VEZIOGLASAFONDA PIO ZA UPUĆIVANjE NA REHABILITACIJU u trajanjuod 10 dana

PRIJAVLjIVANjE NA OGLAS TRAJE od 11.februara do 02.marta 2023.godine U PROSTORIJAMA UDRUŽENjA PENZIONERA OPŠTINE ARILjE RADNIM DANOM od10do14 sati

PRAVO DA SE PRIJAVE IMAJU SVI PENZIONERI KOJ ISPUNjAVAJU SLEDEĆE USLOVE:

1 dasu korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija sa prebivalištem u opštini Arilje

2 da im penzija ne prelazi iznos od 37.809,00 dinara i da nemaju drugih ličnih primanja

3 da su korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva, pod uslovom da ZBIR tih penzija iznosi do 37.809,00 dinara

(preračunato po srednjem kursu NBS 31.1.2023.g. 1 euro – 117,3742 din.) 4/da nisu koristili rehabilitaciju po oglasima u 2020, 2021. i 2022.godinn

ZAINTERESOVANI PENZIONERI UZ PRIJAVU PODNOSE:

  • poslednji penzijski ček (uzeti u banci ili pošti) dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod banke, potvrda inostranog nosioca

socijalnog osiguranja i dr.)

raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je korisnik poseduje.

PENZIONER ĆE U UDRUŽENjU POPUNITI OBRAZAC PRIJAVE I OBRAZAC IZJAVE:

gde želi da koristi rehabilitaciju

(„Zlatibor“ Čajetina, Specijalna bolnica Ivanjica. Gornja Trepča Gornja Trepča,

Banja Koviljača, Merkur“ Vrnjačka banja, Agens Mataruška banja, Specijalna bolnica Novi Pazar)

da osim penzije nema drugih ličnih primanja

Da nije koristio rehabilitaciju po oglasima u 2020, 2021 i 2022.godini da ovlašćuje Republički fond PIO da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju

Rang listase utvrđuje prema broju bodova na osnovu visine penzije broja godina staža osiguranja, broja godina korišćenja penzije, ostvarenog prava na tuđu negu i pomoć i ostvarenog prava na porodičnu penziju, za korisnika koji je pravo na porodičnu penziju ostvario kao dete koje nije sposobno za samostalan život i rad

Fond PIO snosi troškove smeštaja i putne troškove pratioca slepog lica i pratioca deteta koje je ostvarilo pravo na porodičnu penziju, a nesposobno je za samostalan život i rad.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights